Am Rowan Care

Mae Rowan Care yn ymroddedig gan sicrhau bod Dinasyddion yn gallu byw gydag annibyniaeth ac urddas yn eu cartrefi eu hunain trwy gynnig ystod o wasanaethau cymorth allgymorth arbenigol.

Ein Datganiad Cenhadaeth

 

Gwella ansawdd bywyd ac annibyniaeth Dinasyddion sy’n byw gyda phroblemau sy’n gysylltiedig ag henaint, anableddau dysgu ac anableddau corfforol. Bydd ein gwasanaethau’n cael eu darparu gan dîm hyfforddedig, profiadol a chefnogol sydd â’r prif nod yw mynd â’r filltir ychwanegol wrth ddarparu cefnogaeth hyblyg a safonol mewn ffordd sy’n hyrwyddo ac yn galluogi annibyniaeth a dewis.

Ein Gwerthoedd

 

Empathi – bydd Rowan Care yn ymdrechu i nodi gyda dyheadau, pryderon ac anawsterau’r bobl yr ydym yn gweithio gyda nhw er mwyn deall eu dymuniadau a’u teimladau yn well.

Mwy o filltiroedd – maeRowan Care wedi datblygu enw da gyda chomisiynwyr, Dinasyddion a pherthnasau am ddyfalbarhad a theimlad wrth ddarparu gwasanaethau i bobl sy’n byw gydag anabledd dysgu a / neu sy’n profi problemau Iechyd Meddwl. Mae hyn, wedi’i grynhoi’n gryno fel “mynd y filltir ychwanegol”, wrth wraidd ein datblygiad gwasanaeth.

Partneriaeth – Mae Rowan Care yn gweithio mewn partneriaeth a chydweithrediad â phobl yr ydym yn eu cefnogi, eu perthnasau, asiantaethau comisiynu a sefydliadau a grwpiau gwirfoddol, cymunedol a ffydd eraill tebyg.

Grymuso – bydd Rowan Care yn cefnogi ac yn annog y bobl y mae’n gweithio gyda nhw i wneud penderfyniadau anodd, weithiau heriol, ond yn ddiogel mewn perthynas â phob agwedd ar eu bywydau. Bydd annibyniaeth pobl yn cael ei feithrin, a byddant yn cadw cysylltiadau â’u cymunedau.

Compasiwn – bydd Rowan Care yn ymdrechu i ddeall anghenion unigol y bobl yr ydym yn gweithio gyda nhw ac yn cael eu gyrru gan awydd i helpu. Bydd hyn yn cael ei ddangos gan ein gweithredoedd a’n hymddygiad.

Gwirionedd – bydd Rowan Care yn agored ac yn syml yn ei deialog â Dinasyddion, eu perthnasau a’u staff er mwyn sicrhau bod ansawdd y gofal, y tryloywder a’r gonestrwydd yn sail i’w holl gamau gweithredu.

| Website designed & hosted by Cyberfrog Design